Algemene voorwaarden Hypnotherapie - Coaching

Algemene Voorwaarden Coachpraktijk Power Of Mind

Algemeen

'Power Of Mind' is opgericht door Nathalie Segers, is gevestigd in de Steenovenstraat 17, Varsenare en 

ingeschreven met BTW° BE0641793075.

Life Coach Nathalie richt zich op het coachen van volwassenen en is 

aangesloten bij de beroepsvereniging Wellnessfederatie.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en

met Life Coach Nathalie en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van

uitvoerende aard.

Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid

Life Coach Nathalie is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de

coachsessies.

Mochten er signalen zijn die de veiligheid van u in gevaar brengen, dan zal Nathalie dit wel bespreken met derden. Dit

wordt echter altijd eerst met u besproken.

Aansprakelijkheid

Het advies en coaching van Life coach Nathalie is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te

garanderen. De persoon zelf zal verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Life coach Nathalie is nimmer

aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij

sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Life coach Nathalie.

Vergoeding aan de klant kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering

van Life coach Nathalie. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Nathalie aan altijd contact op te

nemen met uw huisarts.

Tarieven

De tarieven staan op de website www.powerofmind.be

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de

coaching van de klant inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een

gesprek.


Betalingsvoorwaarden

De klant verplicht zich aan iedere sessie contant of met QR code te betalen 

of via overschrijving de dag waarop de coachsessie heeft plaats gevonden. 

Bij betalingen op factuur dient de contant te gebeuren. 

D.w.z. tenlaatste op dag van de coaching op rekeningnummer: BE36 3770 6738 0681


Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Life Coach Nathalie een betalingsherinnering sturen.

Dag van afspraak 

= geen betaling ontvangen contant of op rek. praktijk = Geen bijkomende kosten

Dag van afspraak + 1 dag 

= geen betaling ontvangen op rek. van de praktijk

= ook van toepassing in het weekend

Dag van afspraak + 2 dagen

= geen betaling ontvangen op rek. praktijk vóór 10 u

= ook van toepassing in het weekend

= na 10u de 2e aanmaning is van toepassing 

= Bedrag van de sessie + een bijkomende kost van 15 euro

Dag van afspraak + 6 dagen

Niet betalen van sessie 7 dagen 

= Bedrag sessie + 10% vd sessie + 20 euro admin. kost.


De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. 

Bij betalingsachterstand is Nathalie Segers gerechtigd om de samenwerking stop te zetten.


Verhindering

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. 

Als je een afspraak niet kunt nakomen, dan vind ik het aangenaam dat je de afspraak zo snel mogelijk annuleert, 

zodat ik nog een andere afspraak kan inplannen. 

Je kunt dit kosteloos telefonisch of per mail doen tot uiterlijk 48 uur (2 dagen) van tevoren.

Of kosteloos veranderen naar online sessie

Als je tussen 48 uur en 24 uur van tevoren af zegt, breng ik de helft van het consult in rekening, zeg je minder dan 24uur

van tevoren jouw afspraak af dan breng ik de volledige kosten van de sessie in rekening.(*)