Algemene Voorwaarden Kindercoaching


Algemeen

'Power Of Mind' is opgericht door Nathalie Segers, is gevestigd in de Steenovenstraat 17, Varsenare en ingeschreven met BTW° BE0641793075.  Kindercoach Nathalie richt zich op het coachen van kinderen tussen 8 jaar en 16 jaar en is aangesloten bij de beroepsvereniging Wellnessfederatie.


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoach Nathalie en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.


Vertrouwelijkheid

Kindercoach Nathalie is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.  Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.  Kindercoach Nathalie streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kindercoach Nathalie dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken.

Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Nathalie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.


Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Kindercoach Nathalie is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Kindercoach Nathalie is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Nathalie.  Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoach Nathalie. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kindercoach Nathalie aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.


Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.


Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kindercoach Nathalie gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.


Tarieven

De tarieven staan op de website www.powerofmind.be

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.


Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger verplicht zich na iedere sessie contant te betalen of via overschrijving de dag waarop de coachsessie heeft plaats gevonden. Bij betalingen op factuur dient de betaling binnen 3 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kindercoach Nathalie.

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kindercoach Nathalie een betalingsherinnering sturen.


Indien er niet binnen

3 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kindercoach Nathalie gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten aan 15 euro in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindercoach Nathalie genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden.

De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoach Nathalie gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.


Verhindering

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Als je een afspraak niet kunt nakomen, dan vind ik het aangenaam dat je de afspraak zo snel mogelijk annuleert, zodat ik nog een andere afspraak kan inplannen.

Je kunt dit kosteloos telefonisch of per mail doen tot uiterlijk 48 uur (2 dagen) van tevoren.

Als je tussen 48 uur en 24 uur van tevoren af zegt, breng ik de helft van het consult in rekening, zeg je minder dan 24uur van tevoren jouw afspraak af dan breng ik de volledige kosten van de sessie in rekening.(*)