Kinder- en Jongerencoaching - Het Traject

Vanaf 9 jaar

Kennismaking en Intake Ouder-Kind

1 | Kennismaking (gratis - telefonisch - 20 minuten)

Tijdens een kennismakingsgesprek bekijken we samen (meestal nog zonder uw kind) of kindercoaching geschikt is. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek en ontvangt u het intakeformulier per mail.


2 | Intake ouders - Ouder Kind

Na de kennismaking volgt een tweede gesprek waarbij uw kind aanwezig is. Aan de hand van o.a. het intakeformulier bespreken we uitgebreid wat er aan de hand is en waar u en uw kind hulp bij willen. Ook wordt er een afspraak gemaakt voor het verwachtte aantal coachingssessies.


Mocht tijdens het coachen blijken dat uw kind in mijn optiek andere gespecialiseerde hulp nodig heeft bijvoorbeeld een psycholoog, opvoedingsdesskundige, ..., dan zal ik u daarover informeren en indien noodzakelijk doorverwijzen. 


Wanneer u als ouder(s) of verzorger(s) een diagnose gesteld wilt hebben voor uw kind (zowel voor gedragsstoornissen als leerproblemen) moet ik u ook doorverwijzen.


Coachpraktijk 'Power Of Mind' is er alleen voor het geven extra begeleiding, coaching of advies, niet voor het

vaststellen van een diagnose en etikettering.

Het traject: Onderzoek - Coaching - Afronding

14 februari 2020

3 | Onderzoek Jongeren

Tijdens de eerste 3 tot 5 sessies onderzoekt en verheldert Kindercoach Nathalie het "probleem". Ook wordt gewerkt aan de vertrouwensband tussen coach en kind die onmisbaar is voor coaching. Pas als uw kind zich veilig voelt, gaat het zich uiten.


4 | Coaching

Na een oudergesprek waarin de kindercoach de observaties met u doorneemt start de coaching. Deze fase duurt gemiddeld 5 tot 10 sessies. Doel is uw kind te leren vertrouwen op zijn of haar eigen kracht, mogelijkheden en kwaliteiten. Methodieken die gebruikt worden zijn o.m. NLP, Kids' Skills en RET.


5 | Afronding

Wanneer uw kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem ronden we de behandeling op een leuke manier af. Ook vindt er met de ouder(s) een evaluatiegesprek plaats en geeft de kindercoach adviezen voor de toekomst. Aantal coachingsgesprekken

Het aantal coachingsessies, elk zo’n 45 minuten tot een uur, dat uw kind nodig heeft is vooraf moeilijk te bepalen.

Dat hangt af van de problematiek, de bereidheid om te veranderen en de betrokkenheid van de ouders.

Het streven is altijd om het coachingtraject zo kort mogelijk te laten duren vanuit respect voor het kind.

Kind Centraal - Werkwijze en Spiegelen Ouder - Kind

Werkwijze: Kind centraal

Kindercoaching is een vorm van coaching waarbij de belevingswereld van uw kind centraal staat. Uitgangspunt is steeds zijn of haar manier van denken, voelen en doen. Daarbij spelen zowel de ‘binnenwereld’ als de ‘buitenwereld’ -het gezin, vriendjes en vriendinnetjes, school- een belangrijke rol.


Ook de ouders worden in dit proces betrokken. Hoe en in welke mate is afhankelijk van de situatie.


Werkwijze : Eigen kracht

De behandeling is praktisch, kortdurend en toekomstgericht en gaat uit van de eigen kracht van uw kind. Kindercoach Nathalie reikt je kind tools aan om beter met de situatie om te kunnen gaan. Zo leert het op een ontspannen en snelle manier controle te krijgen over de dingen die hij of zij lastig vindt.

0